Statut Stowarzyszenia Yacht Club Tryton

Rozdział I

Postanowienia ogólne

(nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia)

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Yacht Club Tryton zwany dalej YC i posiada osobowość prawną. 
 2. YC działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polski oraz zgodnie z niniejszym Statutem.
 3. YC opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu swych członków z wyjątkiem etatowych pracowników YC powołanych przez Zarząd. 
 4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej.
 5. Terenem działalności YC Tryton jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz miasto Jaworzno.
 6. YC Tryton może posiada proporzec i odznakę klubową oraz używać pieczęci.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 1. Celem Yacht Clubu Tryton jest:
 1. upowszechnianie kultury i tradycji żeglarskiej;
 2. rozwijanie zamiłowań krajoznawczych, popularyzacja wiedzy o Polsce i świecie przez pryzmat kultury żeglarskiej;
 3. popularyzacja czynnego wypoczynku na wodzie w formie rejsów, spływów, obozów szkoleniowych, kursów, zawodów itp.;
 4. rozwijanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej;
 5. propagowanie ekologii, ochrony i odnowy środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego;
 6. przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży;
 7. prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii, realizacja projektów i programów służących przeciwdziałaniu uzależnieniom i biernym formom spędzania wolnego czasu, zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez działanie profilaktyczne i integracyjne;
 8. promowanie i propagowanie postaw obywatelskich, w tym działalność charytatywną i organizowanie wolontariatu;
 9. czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym miasta, regionu i kraju oraz prace na rzecz integracji europejskiej i rozwoju kontaktów we współpracy społecznej;
 10. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.
 1. Yacht Club Tryton realizuje swoje cele poprzez:
 1. organizowanie turystycznych rejsów żeglarskich i imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 2. organizowanie szkoleń teoretycznych i praktycznych stażowo-szkoleniowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 3. podnoszenie kwalifikacji członków klubu poprzez organizowanie i prowadzenie kursów na wyższe stopnie żeglarskie i motorowodne oraz kursów instruktorskich;
 4. tworzenie i rozbudowę bazy klubowej drogą zakupu i budowy sprzętu żeglarskiego oraz pozostałego wyposażenia klubu;
 5. organizowanie imprez z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz innych form aktywnego wypoczynku, ognisk wychowawczych, świetlic środowiskowych;
 6. organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących aktywność fizyczną oraz kulturę żeglarską;
 7. organizowanie letniego i zimowego wypoczynku oraz zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin o niskim statusie materialnym, z problemami alkoholowymi i narkotykowymi oraz z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także zagospodarowanie im czasu wolnego również w okresie roku szkolnego;
 8. organizowanie spotkań, konkursów, zawodów, koncertów, imprez rekreacyjnych, sportowych, turystycznych, kulturalnych, edukacyjno-wychowawczych i społecznych;
 9. organizowanie zajęć zawierających elementy profilaktyki uzależnień, oraz zmierzających do popularyzacji wśród dzieci i młodzieży zdrowego i aktywnego stylu życia, mających na celu zagospodarowanie im wolnego czasu; 
 10. prowadzenie szkoleń i treningów dla dzieci, młodzieży i dorosłych w amatorskich ligach sportowych;
 11. organizowanie zajęć edukacyjno-wychowawczych, oświatowo-kulturalnych, artystycznych oraz rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym osób z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym i patologicznych;
 12. realizowanie projektów promujących postawy proekologiczne, rozwijających świadomość ekologiczną, dbałość o zwierzęta i ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
 13. organizowanie zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej złożonej z wykwalifikowanych członków;
 14. organizowanie spotkań, zajęć, prelekcji, akcji profilaktycznych, projektów i programów, mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez działanie profilaktyczne i integracyjne;
 15. organizowanie przedsięwzięć uwzględniających profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkotykowych i innych;
 16. współpraca z ośrodkami rehabilitacyjnymi, wychowawczymi, terapeutycznymi; zapraszanie do udziału w aktywnościach klubu, organizowanie imprez integracyjnych;
 17. inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej.

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, władzami regionu oraz podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki oraz sposoby nabywania i utraty członkostwa

 1. Członkowie Yacht Clubu Tryton dzielą się na: 
 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych
 1. Członkiem zwyczajnym Yacht Clubu Tryton może zostać każda osoba, która złoży pisemną deklarację członkowską podpisaną przez dwóch członków wprowadzających i zostanie przyjęta przez Zarząd YC, z zastrzeżeniem, że :
 1. czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tym członkom, którzy ukończyli 18 rok życia;
 2. osoby niepełnoletnie oprócz deklaracji członkowskiej składają pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów zawierające zgodę na uprawianie żeglarstwa, sportów wodnych oraz innych aktywności klubowych przez ich podopiecznego;
 3. członkostwo zwyczajne nadawane jest po uiszczeniu opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej.

Po złożeniu deklaracji członkowskiej i dokonaniu opłat do czasu przyjęcia przez zarząd uzyskuje wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych jako kandydat na członka zwyczajnego.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalność YC Tryton i zadeklaruje wspieranie tej działalności w formie i na zasadach uzgodnionych z Zarządem YC. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd.
 2. Tytuł członka honorowego nadawany jest wyróżniającym się i szczególnie zasłużonym członkom klubu decyzją Zarządu.

Wyjątkowo zasłużeni Komandorzy otrzymują status Komandora Honorowego.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 1. wybierać i być wybieranym do władz YC Tryton – po ukończeniu 18 roku życia;
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu;
 3. korzystać z urządzeń i sprzętu w granicach obowiązujących przepisów i ustaleń;
 4. korzystać z pomocy YC w indywidualnym uprawianiu żeglarstwa;
 5. brać udział w rejsach i imprezach organizowanych przez YC oraz korzystać ze zniżek w opłatach za używanie sprzętu żeglarskiego i urządzeń klubowych oraz uczestnictwo w imprezach organizowanych przez YC.
 1. Członek wspierający ma prawo :
 1. brać udział z głosem doradczym, przez upoważnionego przedstawiciela w Walnych Zebraniach;
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności YC Tryton.
 1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego. nie posiadając jego obowiązków.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz YC;
 2. brania aktywnego udziału w pracach i imprezach organizowanych przez YC oraz dbania o majątek i własność YC Tryton;
 3. przestrzegania zasad koleżeńskości i dyscypliny klubowej, etyki i etykiety żeglarskiej i sportowej;
 4. stałego podnoszenie umiejętności i kwalifikacji żeglarskich i motorowodnych;
 5. regularnego opłacania składek członkowskich i innych opłat ustanowionych przez Zarząd YC.
 1. Członek wspierający zobowiązany jest do wspierania działalności YC oraz regularnego wywiązywania się z zadeklarowanej i uzgodnionej z Zarządem pomocy.
 2. Utrata członkostwa następuje w razie:
 • dobrowolnego wystąpienia;
 • skreślenia przez Zarząd z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 24 m-ce;
 • niewywiązywania się z obowiązków członka;
 • wykluczenia przez władze YC z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu lub upowszechniania niewłaściwego wizerunku stowarzyszenia;
 • likwidacji YC;
 • śmierci;
 • likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
 1. W przypadku nieprzestrzegania oraz za przekroczenie zasad regulaminu i zarządzeń Władz YC bądź zasad etyki żeglarskiej zarząd YC na podstawie opinii Sądu Koleżeńskiego może ukarać członka n/w karami:
 • upomnienie;
 • czasowe zawieszenie w prawach członka YC;
 • skreślenie z listy członków;
 • ostateczne wykluczenie z YC.
 1. Powyższe ustalenia nie wykluczają odpowiedzialności cywilnej i karnej członków YC naruszających prawo.
 2. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo odwołania, za pośrednictwem Zarządu, do najbliższego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub nałożonej karze. 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje

 1. Władzami YC są: 
 • Walne zebranie członków YC;
 • Zarząd YC;
 • Komisja Rewizyjna YC;
 • Sąd koleżeński jako organ pomocniczy powoływany do rozwiązywania sytuacji konfliktowych wybierany przez Walne Zebranie.
 1. Wybór władz YC odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym.
 2. Walne Zebranie Członków podejmuje proponowane Uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 3. W przypadku nie odbycia się Walnego Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie Walne Zebranie według tego samego porządku obrad. Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie zapadają zwykła większością głosów bez względu na ilość obecnych członków YC uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
 4. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd. O miejscu i terminie zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem.
 5. Walne Zebranie zbiera się raz w roku dla przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz ustalenia planu działania na najbliższy rok, a raz na pięć lat celem dokonania wyboru władz YC.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane :
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • z inicjatywy Zarządu;
 • na wniosek co najmniej 20% członków YC.
 1. W Walnym Zebraniu udział biorą :
 • z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi;
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy :
 • wybór władz YC i członków Sądu Koleżeńskiego;
 • wybór delegatów na zebranie instancji nadrzędnej;
 • dokonywanie zmian w składzie: Zarządu YC, Komisji Rewizyjnej, Sądu koleżeńskiego;
 • uchwalania zmian w Statucie YC;
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu YC i przeznaczeniu jego majątku;
 • ustalanie na okres kadencji Zarządu głównych kierunków działania;
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • rozpatrywanie wniosków wnoszonych przez Zarząd i członków YC, oraz podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania.
 1. Zarząd YC jest wykonawcą uchwał z Walnego Zebrania oraz kieruje całokształtem bieżącej działalności programowej i finansowej YC i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem i władzami cywilnymi. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 2. Zarząd składa się z pięciu osób wybieranych przez Walne Zebranie.
 3. Zarząd YC wybiera ze swego grona :
 • vice komandora;
 • kierownika wyszkolenia żeglarskiego (KWŻ);
 • sekretarza;
 • skarbnika;

Komandora – Prezesa Zarządu – Walne Zebranie wybiera w odrębnym głosowaniu.

 1. Zarząd YC ma prawo uzupełnić w swoim składzie nie więcej niż ½ ustalonego składu w miejsce osoby ustępującej.
 2. Zarząd nie otrzymuje wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 3. Do obowiązku Zarządu należy:
 1. realizacja planów YC oraz uchwał Walnego Zebrania;
 2. reprezentowanie YC przed władzami Polskiego Związku Żeglarskiego zwanego dalej PZŻ i władzami cywilnymi;
 3. zarządzanie majątkiem i finansami YC w granicach budżetu;
 4. zakładanie i utrzymywanie urządzeń klubowych oraz organizowanie remontów;
 5. przyjmowanie, zawieszenie i wykluczanie członków YC;
 6. decydowanie o ulgach i zniżkach od składek i opłat za uczestnictwo w imprezach i rejsach oraz za sprzętu i urządzeń klubowych;
 7. załatwienie bieżących spraw organizacyjnych i szkoleniowych;
 8. składanie sprawozdań z działalności YC przed Walnym Zebraniem;
 9. prowadzenie ewidencji i zbieranie składek członkowskich;
 10. powoływanie komisji do celów specjalnych i opracowywanie planów i regulaminów ich działań;
 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Zarządu YC.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb z tym, że nie mniej jak raz na kwartał. Postanowienia Zarządu podejmowane są w drodze głosowania i zapadają zwykłą większością głosów przy wymaganej obecności minimum trzech osób Zarządu, w przypadku równej ilości głosów za i przeciw, głos Komandora liczony jest podwójnie.
 2. Postanowienia Zarządu YC obowiązują wszystkich członków YC od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania sią do Walnego Zebrania.
 3. W koniecznych przypadkach Zarząd YC ma prawo powołać spośród członków YC swoich pełnomocników którzy uczestniczą w pracach Zarządu z głosem doradczym i posiadają kompetencje nadane im przez Zarząd YC.
 4. Do kontroli działalności Zarządu oraz przestrzeganie niniejszego Statutu przez członków YC, Walne Zebranie powołuje Komisję Rewizyjną.
 5. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczący i dwóch członków.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić w swoim składzie jednego członka w miejsce osoby ustępującej. 
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
 8. Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest:
 1. kontrola działalności finansowo-gospodarczej oraz programowo-regulaminowej YC;
 2. nadzór nad księgowością stowarzyszenia oraz uchwałami podjętymi w roku;
 3. rewizja Sprawozdań Finansowych oraz Sprawozdań z Działalności Zarządu przed publikacją;
 4. ocena przestrzegania regulaminu i decyzji Zarządu przez członków YC;
 5. składanie Zarządowi YC uwag o wykorzystaniu budżetu;
 6. stawianie przed Walnym Zebraniem wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi;
 7. na wniosek Walnego Zebrania składanie sprawozdań ze swej działalności 
 1. Zarząd ma obowiązek przedstawić Komisji Rewizyjnej Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie z Działalności Zarządu najpóźniej do dnia 30 marca kolejnego roku sprawozdawczego, chyba, że aktualnie obowiązujące prawo stanowi inaczej.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierani są przez Walne Zebranie na okres kadencji władz YC spośród członków zwyczajnych i honorowych, w ilości minimum trzech osób. Walne Zebranie wybiera też Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 4. Do obowiązków Członków Sądu Koleżeńskiego należy wydawanie rozstrzygających werdyktów w sytuacjach konfliktowych na drodze głosowania zwykła większością głosów w obecności 100% składu. 
 5. Werdykty Kolegium Sędziowskiego są ostateczne i obowiązują obydwie strony w rozpatrywanej sprawie. 
 6. Członka Sądu Koleżeńskiego odwołuje lub uzupełnia w składzie Walne Zebranie. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą zasiadać we władzach YC.

Rozdział V

Majątek Yacht Clubu Tryton

 1. Majątek Yacht Clubu Tryton stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz wartości niematerialne i prawne, pochodzące ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
 2. Nieruchomości i ruchomości mogą być przekazywane klubowi przez osoby prawne i fizyczne lub nabywane przez Zarząd z majątku klubu.
 3. Składki członkowskie, oraz opłaty wpisowe osób wstępujących do YC są, uchwalane raz do roku przez Walne Zebranie. Wysokość składek członkowskich ustalana jest na podstawie kosztów stałych poniesionych przez stowarzyszenie w poprzednim roku obrotowym z uwzględnieniem potencjalnych zmian cen i kosztów. 
 4. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu Yacht Clubu Tryton jednoosobowo Komandor-Prezes lub kumulatywnie vice komandor i skarbnik.
 5. Osoby podpisujące wyżej wymienione dokumenty zobowiązane są do konsultacji decyzji z pozostałymi członkami Zarządu oraz Komisją Rewizyjną. 

Rozdział VI

Zmiany w Statucie i rozwiązanie Clubu Tryton

 1. Zmiany w Statucie uchwala Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Yacht Clubu Tryton.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Yacht Clubu Tryton i przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne Zebranie w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku braku wymaganej ilości osób uprawnionych do głosowania, likwidację przeprowadza się zgodnie z postanowieniami Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach rozdział 5.